Persondatapolitik for anvendelse af BIOHUNT.

 
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.
 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Bornholms Landbrug & Fødevarer
29441677
Rønnevej 1, 3720 Åkirkeby
bl@blf.dk
56907800
 

Formål - Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.
 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alene de oplysninger, som du har indtastet på tilmeldingsblanketten. Se https://www.biohunt.dk/da/tilmelding. Vi har ikke adgang til de data, som eleverne indtaster, herunder elevnavn og positionsdata.
Vi behandler udelukkende følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 1. Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, som vi behandler.
Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser behandles ikke.
 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 1. For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
 2. For at kunne overholde gældende lovgivning. 
 3. Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
 4. Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.
 

Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger. 
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 2 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring, kan dette finde sted.
 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig
 

Videregivelse af dine personoplysninger

Ingen af dine personoplysninger videregives medmindre vi er forpligtede hertil af relevante offentlige myndigheder.
 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Bornholms Landbrug & Fødevarer på følgende mail bl@blf.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
 
Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 24. april 2021
  
 
Med venlig hilsen
 
Klaus H. Petersen

Systemansvarlig for BIOHUNT
D: +45 5690 7843
M: +45 2420 8402
E: khp@blf.dk  www.blf.dk